Dizajn manuál nového produktu cyklotrasy EuroVelo 11

Autor: Michal Jackovič | Dátum: 30.01.2020

Dizajn manuál je hlavný dokument stanovujúci základné pravidlá používania grafických prvkov logotypu projektu Eurovelo 11 pri zachovaní jednotného vizuálneho štýlu. Každý užívateľ logotypu Eurovelo 11 je povinný zohľadniť predpisy uvedené v tomto dokumente pri poštovej korešpondencii, vnútornej i vonkajšej komunikácii projektu a v reklamných materiáloch.

DIZAJN MANUÁL EUROVELO 11

b9753b758ec7458cb6346d631c60560b.png

KOCR Severovýchod Slovenska zabezpečí značenie celkovo 100 km novovybudovaných cyklotrás a existujúcich ciest s nízkou intenzitou prevádzky, budovanie informačného systému a komplexnú propagáciu vznikajúcej trasy.

Projekt Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programuInterreg V-A Poľsko – Slovensko. Predpokladané celkové náklady projektu sú 3 256 730,79 €, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ je vo výške 2 768 221,15 €.

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants