Dotácia pre EUROVELO 11 v meste Sabinov schválená

Autor: Miloš Němý | Dátum: 21.08.2018

Dotácia pre EUROVELO 11 v meste Sabinov schválená

Vo štvrtok 16. augusta 2018 mesto Sabinov dostalo skvelú informáciu. Na výstavbu cyklotrasy Eurovela 11v katastrálnom území mesta Sabinov a Orkucany bola z eurofondov schválená dotácia vo výške 1 000 065,28 €.

Tým sa zavŕšilo úsilie mesta Sabinov o získanie finančných prostriedkov na realizáciu tejto náročnej, ale prepotrebnej investície pre zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, najmä smerom ku krajskému mestu Prešov.

Na základe požiadavky vedenia mesta projektovú dokumentáciu zabezpečila z vlastných prostriedkov Krajská organizácia cestovného ruchu /KOCR/ Severovýchod Slovenska. Projektová žiadosť o NFP, ktorú spracovala Agentúra regionálneho rozvoja PSK Prešov, bola odoslaná 21. 12. 2017 v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15. Na úspešnej žiadosti o NFP sa podieľali oddelenia MsÚ /odd. rozvoja mesta, odd. správy majetku, odd. výstavby a spoločný stavebný úrad/.

Dĺžka cyklotrasy bude 6,141 km, celkové investičné náklady vrátane 5% spolufinancovania z prostriedkov mesta budú 1 052 714,30 €. V súčasnosti sa v najbližšom čase uskutoční proces verejného obstarávania na zhotoviteľa investície /minimálne 3 mesiace/. Po kontrole procesov verejného obstarávania sa bude môcť pristúpiť k výstavbe cyklotrasy, ktorá má trvať 10 mesiacov. Ak nedôjde ku komplikáciám s verejným obstarávaním, Eurovelo 11 na území mesta by bolo k dispozícii záverom roka 2019.

Návrh cyklotrasy EUROVELO 11 na území mesta Sabinov a Orkucany si môžete pozrieť >>> TU <<<

Prevzaté z: http://www.sabinov.sk/

Projekt Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programuInterreg V-A Poľsko – Slovensko. Predpokladané celkové náklady projektu sú 3 256 730,79 €, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ je vo výške 2 768 221,15 €.

ef7bfa1f36d345a2b64f05277233d4ab.jpg


Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants