Nový turistický produkt - EuroVelo11

Autor: Michal Jackovič | Dátum: 06.02.2020

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programuInterreg V-A Poľsko-Slovensko.

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného ú­zemia

Projekt s názvom: Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom

Číslo projektu:

Vedúci partner: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Projektoví partneri:

  • Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
  • Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Začiatok projektu: 07/2018

Ukončenie projektu: 06/2020

Celkové náklady projektu: 3 256 730,79 €

Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF: 2 768 221,15 €

Národné spolufinancova­nie: 114 880,40 €

Hlavný cieľ projektu:

  • Zvýšenie atraktivity a rozvoj slovensko-poľskej pohraničnej oblasti vytvorením spoločného turistického produktu, ktorý vyplýva z kultúrnych a prírodných zdrojov tejto oblasti, angažovaním 3 partnerov (jeden z Poľska, dvaja zo Slovenska).

Špecifické ciele projektu sú:

  • Rozvíjanie poľsko-slovenskej spolupráce
  • Vytvorenie poľsko-slovenského turistického produktu
  • Zvýšenie trvalo udržateľného využitia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva slovensko-poľského pohraničia

Opis projektu:

- Vytvorenie 28,11 km úseku cyklotrasy EuroVelo 11 medzi obcami Muszyna a Mníšek nad Poprad

- výstavba 2 lávok cez rieku Poprad, v obciach_ Legnava-Milik a Andrzejówka – M. Lipník. V Andrzejówke sa pri lávke vybuduje cykloodpočívadlo,

- označenie úseku cesty s nízkou intenzitou premávky, ktorý spája údolie Popradu s Prešovom s dĺžkou 72 km. Na tomto úseku sa nachádzajú obce: M. Lipník – Plavnica – Lipany – Sabinov – Veľký Šariš – Prešov,

- vytvorenie cykloodpočívadiel (Milik – PL) a turistického informačného centra v Sulíne (SR),

- príprava objektov pri cyklotrase pre získanie medzinárodného certifikátu Vitajte cyklisti, ktorú bude realizovať nezisková organizácia Jantárová cesta z vlastných zdrojov,

- propagácia a marketing.

Aktivity partnera Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska:

- Značenie 100 km trasy v súlade s STN 08028

- Informačný systém (30 ks)

- produkt CR s komplexnou ponukou atraktivít na trase EV 11

- 2 propagačné podujatia

- tvorba webovej stránky EV 11 a SEO služba

- informačný materiál (brožúra) PL/SK/AJ

- prezentácia na 2 veľtrhoch CR

- videoprezentácia nového produktu CR v koridore EV 11 a elektronická verzia produktu

- propagačné pakety


Odkazy na články:

Dizajn manuál nového produktu cyklotrasy EuroVelo 11

Výstavba lávky pri obci Malý Lipník pokročila

Výstavba EuroVelo 11 pokračuje

Koordinačné stretnutie partnerov projektu Eurovelo 11

Výstavba cyklochodníka vo Veľkom Šariši napreduje

V obci Šarišské Michaľany bude výstavba EUROVELA 11 v roku 2020

Výstavba cyklotrasy EUROVELO 11 pokračuje aj v meste Sabinov

Výstavba II. a III. etapy cyklotrasy EUROVELO 11 v obci Veľký Šariš

Obec Pečovská Nová Ves finišuje s výstavbou cyklotrasy EuroVelo 11

Dotácia pre EUROVELO 11 v meste Sabinov schválenáSledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants