Stretnutie cyklistických organizácií z Prešovského kraja

Autor: admin | Dátum: 01.05.2018

ZÁPISNICA

z Pracovného stretnutia k cykloturistike a cyklodoprave v Prešovskom kraji

Termín: 19. 4. 2018, 13.00 hod.

Miesto: Námestie mieru 2, Prešov, 2.poschodie, Malá zasadačka Ú PSK

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Prezentácia koordinačného centra CYKLOPO (aktivity 2017, 2018) a idea spolupráce pre Prešovský kraj –ponuka pre spoluprácu.

2. Krátka prezentácia a predstavenie zúčastnených (hlavné aktivity, plány 2018, hlavné problémy, hlavná cykloatrakcia, videnie spolupráce)

3. Diskusia

Úvod:

Riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško na úvod privítal prítomných a poďakoval im za účasť. Privítal tiež riaditeľa Úradu PSK Jozefa Cvoligu a informoval, že cyklistické koordinačné centrum CykloPO, ktoré od r. 2017 pracuje pri KOCR SVS, je zriadené vďaka finančnej podpore od PSK. Predstavil cyklokoordinátorku CykloPO Vieru Štupákovú, ktorá bude stretnutie viesť a moderovať. Cieľom stretnutia je nájsť cestu pre lepšiu spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov za účelom zviditeľnenia Prešovského kraja ako destinácie pre cyklistov.

1. Prezentácia koordinačného centra CykloPO

V. Štupáková v krátkom videu predstavila aktivity CykloPO a zdôraznila, že sa na ňu môžu obracať s otázkami ohľadom poradenstva v oblasti rozvoja cykloturistiky. K dispozícii je aj web cyklopo.sk, kde je možné pridávať noviny a podujatia, postupne pribúdajú cyklotrasy.

Základné aktivity CykloPO: koordinácia aktivít spojených s plánovaním, realizáciou a údržbou cykloturistických trás v Prešovskom kraji, poskytovanie informácií spojených s plánovacími a strategickými dokumentmi zameranými na cykloturistiku v Prešovskom kraji, odborné poradenstvo a konzultácie pri značení cyklotrás a budovaní nových cyklotrás, marketingové aktivity na podporu cykloturistiky v kraji.

2. Krátka prezentácia a predstavenie zúčastnených

Branislav Švorc– OOCR Región Šariš, Mesto Prešov – Odbor kultúry a CR

 • -OOCR funguje pomerne krátko (2 roky),
 • -r. 2018: v spolupráci s KOCR SVS prebehne značenie cyklotrás v regióne Šariš (3000 €); TV program Cyklopotulky – vytypované oblasti budú prezentované v TV (Prešov, V. Šariš, Drienica, Slanská cyklomagistrála...)
 • -cyklopodujatia pre širokú verejnosť (4 trasy v okolí PO rôznej náročnosti – vráatne detí a vozičkárov),
 • -r. 2018 – 25. 8. 2018 Cyklomaratón (počet účastníkov každoročne rastie, r. 2017 – 423 cyklistov z rôznych krajín Európy)- môžu sa spropagovať iné podujatia, cyklotrasy – v stánku na námestí v PO
 • -chýbajú financie na podujatie
 • -spolupráca s KST
 • -aktívna cykloturistika – od r. 2018 každý mesiac podujatie pre cyklis. verejnosť (apríl – november)
 • -propagácia cykloturistiky – klub pracuje an záznamníku pre cyklistov, odznaky UNESCO a v spol. s KST odznaky vrcholov PSK
 • -2018: okrem každomesačných podujatí aj aktivita Vrchárska koruna Šariša – majú licenciu, zdolanie 20 vrcholov v regióne Šariš (15. 4. – 31.10. 2018)
 • -činnosť od r. 2016 – obnova a výstavba cyklochodníka v Čergovskom pohorí (Drienica – Lysá)
 • -plány: budovať/obnoviť ďalšie cyklochodníky; v správe majú 60 km náučných chodníkov – snaha využívať a pretransformovať aj na cyklochodníky; spojenie Drienice a Červenej Vody (sprístupnenenie hrebeňa Čerg. pohoria); minibike park pre deti – a cykloškola s inštruktormi pre deti v horskom teréne; zvozy na menej dostupné miesta (hrebene – pre dôchodcov, menej zdatných c.); pripravujú tiež downhillovú trať (potreba riešiť legislatívne otázky a pod.)
 • -aktivity sa prekrývajú a spol. realizujú s M. Feňušom (Mikroregión Čergov)
 • -obnova a značenie cyklotrasa pre horské bicykle (cca 30 km) – príprava rekreačnej trasy (10 – 20 km, Majdan – Chata Čergov), obnova oddychových zón (realizovaná zastávka SAD – slúži ako prístrešok pre c.), obnova a údržba studničiek a pod.
 • -problémy: pri značení - správcovia lesov
 • -podujatie. 3. Cykloprechod Čergovským pohorím (26. 5. 2018, cca 150 ľudí)
 • -2 hlavné oblasti záujmu:
 • -Aktivity v rámci cykloproblematiky: 1. Plánovanie, 2. Realizácia (obnova, budovanie nových trás), 3. Marketing (viac v kompetencii OOCR a KOCR), 4. Údržba a monitoring – mapy cyklotrás, ich stav, veľmi dôležitý nástroj – Kostrová sieť cyklotrás v KSK (sieť cyklotrás, ich prepojenia, napojenie na doplnkové služby a i. typy dopravy)
 • -KSK – iniciujú značenie, infraštruktúra – budovanie v spol. s obcami, hľadanie možností aj na využívanie iných spevňovacích materiálov ako betón/asfalt – v lesoch, prírode; príprava investícií + hľadanie externých zdrojov, monitoring – sčítavanie cyklistov
 • -Priorita EV11, verejnoprospešné stavby – je možné vyvlastňovanie, potrebné dostať sieť odo územného plánu)
 • -Trasy v KSK – súčasť SK cykloportálu: www.ke.cykloportal.sk
 • -Organizácia pretekov v PO, spoluorg. kampane Do školy na bicykli
 • -Iniciácia záujmu krajov na východe SR o riešenie cykloturistiky a cyklodopravy
 • -Potrebné vypracovať kostrovú sieť – komplex trás vytvárajúci cykloregión, v spojení s KSK ako produkt CR
 • -Potreba metodických dokumentov pre ďalší rozvoj
 • -Vo Svidníku – pripravujú pilotný cykloprodukt
 • -Značenie, obnova trás (správa 4 medzinárodných trás: Cyklotrasa vojaka Švejka, Zelený bicykel (UA – PL – SK), Herkules (Snina – Užhorod), Cyklochodík ikon)
 • -Chýbajú mapy trás (4 veľké cyklomapy)
 • -Cieľ činnosti: prilákať turistov do regiónu + budovať a skvalitňovať cyklis. infraštruktúru
 • -Vybudovali singletracky Cyklostopy – potreba údržby; cykloznačenie – vyznačili trasy v smere na PL
 • - PSK líder singletrackov na SK – silná cieľovka, produkt CR, potreba rozvíjať, udržiavať
 • -2018: nosné podujatie na popularizáciu a propagáciu c. a singletrackov: Cyklofestival v SĽ (august 2018), rôzne cieľovky (aj deti, profesionáli atď.)
 • -2012 – 2016 – vyznačených 200 km cyklotrás pre horské bicykle (S. Spiš), finančná podpora KOCR + OOCR, realizácia v spolupráci s OZ Cyklovňa,
 • -2 singletracky na území: pod hradom Ľubovňa (Cyklostopy – OZ Cyklovňa), singletracky v Lechnici
 • -Plány: začalo asfaltovanie cyklochodníka SĽ – Nestville Hniezdne (PD financovala KOCR SVS);
 • -Staviame – jazdíme – spoznávame – spolu s OZ Cyklovňa vyznačených 40 km cyklotrás smer na PL, potrebné doznačiť
 • -chýba 2000 € na dokončenie singletracku pod hradom Ľubovňa, chýbajú cykloparky pre deti
 • -realizuje sa prepojenie kúpeľných miest (PL – SK pohraničie)
 • -EV 11 v regióne SĽ – až 70 km – združená investícia, hľadanie mimorozpočtových zdrojov
 • -Cyklopodujatia – neorganizujú, podporujú podujatia členov
 • -Budovanie značky Cykloregión Spiš – v spol. s OOCR TSP a OOCR Spiš – spoločný materiál a propagácia
 • -Značenie cykloturis. Trás
 • -Plánujú prípravu cykloproduktov, potreba cyklopožičovne, problémy s vlastníkmi – povolenia na úpravu značenia
 • -Podujatie Laborecká MTB (Lackovce pri HE, 28. 4. 2018)
 • -Pešie značenie, obnova značenia (stovky zrealizovaných cyklotrás), osadzovanie máp
 • -Aktuálne: spájanie hradov – preznačenie a osadenie 30 smerovníkov (Šariš – Spiš Podhradie), financuje Šariš ľuďom, do budúcna snaha prepojiť viac hradov
 • -nie je problém značiť, ale udržiavať
 • -pre PSK rozvoj cyklodopravy nebol doteraz prioritou, verí, že sa to zmení
 • -EV11 – zaujímavé aj z hľadiska vyrovnávania region. rozdielov, potrebné zapracovať aj iný prínos – tj. celoročné využitie
 • -Malá obec – nedostatok zdroj, potrebná pomoc aj od kraja – nástroj na vyrovnávanie region. rozdielov
 • -PSK – už nemeniť najnovší územný plán (v záujem EV11)
 • -Rozvoj horskej cyklistiky, budovanie singletrackov (aj poradenstvo, know-how)
 • -Plány: detský okruh v lok. Borkút, PO
 • -Záujem pokračovať v cykloznačení, obnova činnosti klubu
 • -Plán: Národný zraz cykloturistov (2019) na Šariši, Kavšná voda – detské cyklopreteky
 • -Vhodné vytvoriť spoločný cyklokalendár podujatí

René Polačok– OZ Cyklomaratón Prešov

Martin Čajka– OZ Dubník (obl. Prešov, Sabinov)

Marcel Feňuš– Mikroregión Čergov

Jozef .......... – oblasť pôsobenia Ľutina

Tomáš Paľo – Kostitras (od r. 1995)

 1. Mestská cyklistická infraštruktúra a cyklistika – kampane a podujatia na podporu bezpečnosti a využívania cyklodopravy (Raňajky pre cyklistov, Kino pre c., Cyklométa, Hudba pre c., vlastná obdoba Na bicykli do práce,...)
 2. Cykloturistické aktivity – podpora cykloturistiky mimo mesta

Adriana Šebešová– cyklokoordinátor KSK

Matúš Goga– aktivista v PO, pracuje pre MDV SR ako....

Jozef Palovič– DO Fénix Snina

Miloš Guzi– OZ Cyklovňa (Sev. Spiš, S. Ľubovňa)

Erika Šalatová– OOCR Severný Spiš Pieniny (od r. 2012)

Zuzana Burdová, Michal Mikita– TIK Zemplínske Hámre, Aevis, informácie a aktivity v obl. Vihorl. Vrchov a Polonín, spolupráca s DO Fénix Snina

Ernest Rusnák– značkár, LE vrchy

Michal Sekerák- starosta obce Bajerovce (okr. SB), Združenie obcí H. Torysy

Ján Tekeľ– SLOMBA

Daniel Bača– SCK Šariš

M. Janoško– KOCR SVS

- aktivity, podujatia – zverejníme na cyklopo.sk, severovychod.sk a soc. sieťach

- potrebné zadefinovať výstup zo stretnutia a tlmočiť PSK, MDV SR

- potrebná: kostrová nosná sieť cyklotrás aj so základnou stratégiou rozvoja cyklotrás v PSK!

- potreba doplnkovej infrašruktúry a potreba údržby – navrhnúť model údržby, kompetencie

- pracovná skupina zo zástupcov všetkých oblastí kraja

- poďakoval všetkým za prácu a ochotu podieľať sa na rozvoji c. v kraji

3. Diskusia

- M. Goga – národná cyklostratégia, jestvuje regionálny cyklokoordinátor – potreba spolupracovať

- E. Rusnák – potreba vyčleniť financie na údržbu – každoročne od PSK

- M. Feďuš – chýba koordinačná jednotka a metodika značenia, čo je potrebné a ako riešiť pri tvorbe cyklotrás

- Riešenie získavania certifikátov cykloznačkárov

- Potreba vyčleniť financie aj na obnovu a budovanie singletrackov

- E. Šalatová – upozornila na množstvo samostatných projektov a iniciatív, často trasy nemajú číslo – ak sú na značkách KST – pri obnove ich odstránia, potreba koordinovať, pristupovať zodpovedne

- Potreba kostrovej siete a strategického plánovania (výhody prezentovala p. Šebešová KSK, koordinovať činnosť jednotlivých skupín v cyklistike – úloha kraja)

- Feňuš: iniciovať združenie aktivistov v obl. C, databáza ľudí a org. pôsobiacich v C.

- M. Goga: vytvorenie spoločnej platformy, silný hlas smerom k inštitúciám

Záver:

V. Štupáková: CykloPO nemôže riešiť všetko, nemá takú finančnú podporu a kompetencie, pripravujú sa MKT aktivity na podporu C.

- Zhrnutie požiadaviek: vhodné založiť združenie ľudí a org. pôsobiacich v obl. rozvoja cykloturistiky a cyklodoparvy – silný hlas, vytváranie tlaku na presadzovanie ideí 4 základných pilierov:

1. výstavba a údržba cyklotrás (vyčlenenie financií , každoročná suma investovaná do problematiky)

2. podpora podujatí (na podporu prilákania verejnosti)

3. tvorba produktov (vrátane singletrackov, detské trasy a pod.)

4. plánovanie a koordinácia (kostrová sieť, stratégia)

- zaslanie odhadovaných potrebných financií na jednotlivé potreby

- vypracovanie oficiálneho listu s potrebami a požiadavkami pre vedenie PSK a ďalšie inštitúcie


89b1348cba7b423596642cb7338836a3.jpg

53469040e5a14192b8630a200a79914d.jpg

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants